Máte záujem vystavovať svoje diela?

Ak ste fotograf, umelecký fotograf, alebo umelec, ktorý tvorí a chce svoje diela predstaviť verejnosti, tak ste na správnom mieste. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie.

Are you interested in exhibiting your work?

If you are a photographer, art photographer or artist who creates and wants to present your works to the public, you are in the right place. Carefully read the following information.

Information for Exhibitors

  1. If you are interested in exhibiting your work, fill out the following form and send it to info@arteska.org
  2. Together with the completed form, you must submit a presentation of your work – photos of your work, link to your website, etc.

The deadline for selecting exhibitors for the following year is always at the end of September, so you must submit the necessary documents as soon as possible and before the deadline.

If you are selected

  1. Order selected services by price list
  2. We will agree on your spare time for your exhibition. You will choose from us the services you require from us, and we will issue a 20% surcharge for the services you provide. After you add a deposit to our account, you have reserved booked services. Two months before the exhibition, we invoice the remaining part for the services and after the funds are credited to our account, the ordered services will be delivered and you will be able to make an exhibition at the agreed time.
  3. If you decide not to conduct a tour, your deposit will not be refunded and will serve to offset the costs incurred and the exhibition space. The invoice for the remaining part of the service must be paid on the due date so that we can guarantee the delivery of all the services ordered in time. In the event of late payment, we will not be responsible for the delay of delivery of the ordered services.
  4. Payment can be made to our Pay Pal account.

Informácie pre vystavovateľov zo SR, ČR, PL a HU

  1. V prípade, že máte záujem o vystavovanie svojej tvorby, je nutné nás kontaktovať a dohodnúť si osobné stretnutie.
  2. Na stretnutie si pripravte prezentáciu svojej tvorby – ideálne foto dokumentáciu Vašich diel na USB kľúči. Ak je to možné, tak je dobré priniesť aj výberovú ukážku svojich diel.
  3. Pripravte si dokument, v ktorom opíšete svoju doterajšiu činnosť v oblasti umenia – výstavy, ktoré ste realizovali, či už individuálne, alebo spoločné, členstvo v niektorom umeleckom združení a Vaša činnosť v ňom, účasť na súťažiach a všetko, čo by Vám mohlo byť na prospech pri výbere uchádzačov.

Uzávierka výberu vystavovateľov pre ďalší rok je vždy na konci septembra, preto je potrebné, aby ste svoj záujem odkonzultovali čo najskôr a pred termínom uzávierky.

V prípade, že vo výbere uspejete máte na výber

1. Objednáte si vybrané služby podľa cenníka

Dohodneme sa na voľnom termíne pre Vašu výstavu, Vy si vyberiete služby, ktoré od nás požadujete a my Vám vystavíme zálohovú faktúru na vybrané služby v hodnote 20% z celkovej sumy. Po pripísaní zálohy na náš účet máte rezervované objednané služby. Dva mesiace pred konaním výstavy Vám vyfaktúrujeme zvyšnú časť za služby a po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet Vám budú objednané služby dodané a Vy môžete v dohodnutom termíne realizovať výstavu.

V prípade, že sa rozhodnete výstavu nerealizovať, záloha Vám nebude vrátená a bude slúžiť ako kompenzácia za vzniknuté náklady a za držanie výstavného priestoru. Faktúru na zvyšnú časť za služby je nutné uhradiť v termíne splatnosti, aby sme Vám mohli zaručiť dodanie všetkých objednaných služieb včas. V prípade neskorej úhrady nenesieme zodpovednosť za oneskorenie dodania objednaných služieb.

2. Požiadate o podporu z FPU

Fond na podporu umenia (FPU) poskytuje dotácie na základe žiadostí. V tomto prípade Vám pomôžeme so všetkými potrebnými náležitosťami pri vybavovaní žiadosti o podporu z FPU. Ukážeme Vám ako sa zaregistrovať, ako vyplniť potrebné údaje do žiadosti a aké dokumenty budete musieť k žiadosti doložiť.

V prípade, že sa rozhodnete pre túto možnosť, budeme Vám fakturovať poplatok za poskytnuté služby podľa cenníka. Tento poplatok nesúvisí so samotnou výstavou a je účtovaný za služby spojené s podaním žiadosti o podporu z FPU.

Pri tejto možnosti však treba počítať s určitými podmienkami. Za podanie žiadosti sa platí poplatok v hodnote cca 20€. FPU môže žiadosť zamietnuť a nepodporiť. FPU vyžaduje minimálne spolufinancovanie 5%, čo znamená, že túto čiastku budete musieť investovať. Ak Vám FPU projekt podporí, je pravdepodobné, že Vám dá menej, ako žiadate.

Výhodou tejto možnosti je, že do žiadosti môžete zahrnúť všetky potrebné výdavky a nielen samotnú výstavu. Máte teda možnosť svoju výstavu spropagovať, dať si vyrobiť propagačné materiály, odmeniť kurátora za poskytnuté služby, usporiadať vernisáž, zabezpečiť si ubytovanie a stravovanie počas inštalácie a odinštalovania výstavy  a vernisáže výstavy, zabezpečiť si prepravu a poistenie diel.

Ďalšou nemalou výhodou pri tejto možnosti je, že neplatíte zálohovú faktúru a v prípade, že Vám žiadosť z FPU neprejde a FPU ju zamietne, nebudeme od Vás požadovať žiadne poplatky za zrušenie výstavy.

3. Požiadame o podporu z FPU za Vás

Táto možnosť je podobná ako možnosť 2. akurát nebudete žiadať podporu z FPU Vy, ale požiadame o podporu na zorganizovanie Vašej výstavy my. Táto možnosť je pre vystavovateľa najjednoduchšia, ale tiež v sebe nesie riziká, ako možnosť 2. Existuje možnosť, že bude žiadosť na FPU zamietnutá, príp. poskytnutá suma bude na zorganizovanie výstavy nedostatočná. Zároveň tiež treba počítať so spolufinancovaním v hodnote 5% z celkovej sumy.

V prípade, že sa rozhodnete pre túto možnosť, budeme Vám fakturovať poplatok za poskytnuté služby podľa cenníka. Tento poplatok nesúvisí so samotnou výstavou a je účtovaný za služby spojené s podaním žiadosti o podporu z FPU.

Zároveň Vám vystavíme zálohovú faktúru v hodnote spolufinancovania 5% z celkovej sumy. V prípade, že FPU žiadosť zamietne, výstavu realizovať nebudeme a zálohu Vám vrátime ihneď ako nám bude oznámené zamietnutie žiadosti. V prípade, že FPU žiadosť podporí, použijeme poskytnuté prostriedky hlavne na prenájom priestoru, služby informátora a poistenie diel. Následne budeme spoločne riešiť použitie ostatných poskytnutých finančných prostriedkov a výber služieb, na ktoré budú použité.