27/11/2019 - 29/03/2020

Maroš Bauer – Taký obyčajný deň

Dátum/Date
27/11/2019 - 29/03/2020

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava „Taký obyčajný deň“ je súborom fotografií na plátne, v ktorých sa autor zameriava na ľudské pocity, sny, túžby, správanie a prejavy. Vo svojich dielach otvára témy, ktoré sú mnohokrát tabuizované, skrývané a považované za neprípustné. Práve toto skrývanie autor vo svojich dielach vyhrocuje až do extrému a parafrázy.

Aj napriek tomu, že jeho diela môžu vyvolávať u diváka veľakrát pobúrenie a pohoršenie, autor sa vo svojom diele nesnaží o kritizovanie a odsudzovanie ľudského prejavu, ale odkrýva ho ako bežnú súčasť života, ktorá k človeku patrí, deje sa a tvorí spôsob ľudského správania.

Výstava ponúka divákovi jednoznačný autorov rukopis, ktorý je vo veľkej miere zameraný na výtvarné spracovanie fotografie. Aj napriek pár dielam v štýle deadpan, tvorí väčšiu časť výstavy výtvarná fotografia ovplyvnená Janom Saudekom.

UPOZORNENIE (od autora): Výstava obsahuje nahotu tela, duše a mysle !

Maroš Bauer

Narodil sa roku 1969 v Martine, avšak väčšiu časť života prežil v Bratislave. Fotografii sa začal venovať už v detstve, kedy sa mu dostal do rúk prvý filmový fotoaparát. Vtedy sa naučil zvládať rôzne fotografické techniky a v tmavej komore trávil dlhé hodiny, aby skúšal rôzne možnosti zásahu do fotografie.

Neskôr v dospelosti na dlhé obdobie fotografovanie zanechal a fotoaparát využíval iba na rodinné fotenie. Ku tvorivej fotografii sa vrátil až s nástupom digitálnych fotoaparátov, kedy svoj čas venoval najprv krajinkárskej fotografii a fotografovaniu zvierat vo voľnej prírode. Až o pár rokov neskôr sa začal venovať konceptuálnej fotografii, ktorá dnes tvorí hlavnú časť jeho tvorby.

Výstavu môžete navštíviť v Dome umenia Arteska v Detve od 27.11.2019 do 31.1.2020

The exhibition “Such an Ordinary Day” is a collection of photographs on canvas in which the author focuses on human feelings, dreams, desires, behavior and expressions. In his works he opens topics that are often tabooed, hidden and considered inadmissible. It is this concealment that the author escalates in his works to the extreme and paraphrases.

Although his works may provoke outrage and scandal to the viewer many times, the author does not try to criticize and condemn human expression in his work, but reveals it as a normal part of life that belongs to man, happens and forms a way of human behavior.

The exhibition offers the viewer an unambiguous author’s manuscript, which is largely focused on the artistic processing of photography. Despite a few deadpan-style works, most of the exhibition consists of art photography influenced by Jan Saudek.

WARNING (by author): The exhibition contains nudity of body, soul and mind!

Maroš Bauer

He was born in 1969 in Martin, but spent most of his life in Bratislava. He started photographing in his childhood when he got his first film camera. At that time, he learned to master various photographic techniques and spent long hours in the darkroom to try out different ways to interfere with photography.

Later in adulthood, for a long period of time left photography and used the camera only for family photography. He returned to creative photography with the advent of digital cameras, when he devoted his time to landscape photography and wildlife photography. Only a few years later he began to focus on conceptual photography, which today forms the main part of his work.

You can visit the exhibition at the Arteska House of Art in Detva from 27.11.2019 to 31.1.2020

Výstavu z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je: