Informácie o Cookies / Cookie Policy

Používame technológiu súborov cookies, aby sme vám ponúkli lepšie a viac personalizované webové služby. Údaje uložené prostredníctvom súborov cookies, ktoré sa používajú na webových stránkach spoločnosti, nikdy neukazujú osobné údaje, na základe ktorých by mohli byť identifikovaní jednotlivci.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý váš internetový prehliadač uloží a/alebo načíta na pevnom disku vášho koncového zariadenia ( napr. počítač, prenosný počítač alebo smartphone) prostredníctvom webových stránok, ktoré navštívite. Súbory cookies tiež zabezpečujú bezpečnejšie a rýchlejšie interakcie s webovými stránkami, pretože si môžu zapamätať Vaše preferencie (napr. prihlasovacie údaje a jazyky) zaslaním informácií, ktoré obsahujú, späť na pôvodné webové stránky ( súbor cookie prvej strany ) alebo na inú webovú stránku, ku ktorej patria ( súbor cookie tretej strany ), keď navštívite príslušnú webovú stránku prostredníctvom toho istého koncového zariadenia.

Môžete zablokovať alebo odstrániť súbory cookies prostredníctvom internetového prehliadača alebo pomocou softvéru tretej strany, avšak s určitými časťami webových stránok sa môžu vyskytnúť problémy.

V niektorých prípadoch priamo žiadame o Váš súhlas s používaním súborov cookies prostredníctvom nášho cookie vyskakovacej lišty.

Súbory cookies používané na webovej stránke spoločnosti

Na základe funkcie a účelu, na ktoré sa používajú, sú súbory cookies zvyčajne rozdelené do nasledujúcich kategórií, ktoré spoločnosť používa na svojej webovej stránke:

  • Striktne potrebné súbory cookies Vám umožňujú pohybovať sa na webovej stránke a využívať jej základné funkcie. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na akcie, ktoré ste urobili a na základe ktorých ste požiadali o služby. Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre používanie našej webovej stránky.
  • Funkčné súbory cookies sa používajú na to, aby vás spoznali pri návrate na našu webovú stránku a umožnili nám ponúknuť Vám vylepšené a viac personalizované funkcie, ako napríklad zapamätanie si Vašich preferencií. Tieto súbory cookies zhromažďujú anonymné informácie a nemôžu sledovať vaše pohyby na iných webových stránkach. Doba exspirácie týchto súborov cookies nie je dlhšia ako 2 roky.
  • Analytické a výkonné súbory cookies nám umožňujú rozpoznať a spočítať počet používateľov a získať informácie o tom, ako sa webová stránka používa (napr. ktoré stránky najčastejšie otvára používateľ a či používateľ od niektorých stránok dostáva chybové hlásenia). To nám pomáha zlepšiť spôsob, akým funguje naša webová stránka, napríklad tým, že môžete ľahko nájsť to, čo hľadáte. Doba exspirácie týchto súborov cookies nie je dlhšia ako 2 roky.
  • Súbory cookies sociálnych médií umožňujú zdieľať Vaše úkony na webových stránkach sociálnych médií, ako sú Facebook a Twitter. Tieto súbory cookies nie sú pod našou kontrolou.
  • Iné typy súborov cookies , ktoré sa môžu používať neskôr. V prípade, že sa používajú iné typy súborov cookies, budeme vás informovať v našich aktualizovaných pravidlách.

Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosť využíva služby tretích strán, aby sa dozvedela o používaní našej webovej stránky s cieľom optimalizovať Vaše používateľské skúsenosti. Tieto tretie strany (vrátane napríklad reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako napr. služby analýzy webovej prevádzky) môžu tiež používať súbory cookies, nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu.

Súhlas so súbormi môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, prečítajte si nižšie uvedené ustanovenia.

Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo Vašich zariadeniach a nakonfigurovať Váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti”, „Nástroje” alebo „Predvoľby” vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej stránke. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.

We use cookie technology to offer you better and more personalized web services. Data stored through cookies used on company websites never reveals personal data that could identify individuals.

A cookie is a small text file that saves and / or loads your internet browser on the hard drive of your end device (such as your computer, laptop, or smartphone) through the websites you visit. Cookies also provide safer and faster interactions with websites as they can remember your preferences (e.g., login and language) by sending the information they contain back to your original website (first page cookie) or to another web site (third-party cookie) when you visit the site through the same end device.

You can block or delete cookies through an Internet browser or third-party software, but certain issues may be encountered with certain parts of the site.

In some cases, we ask for your consent to using cookies directly through our popup cookie.

Cookies used on the company’s website

Based on the function and purpose for which they are used, cookies are typically divided into the following categories that the company uses on its website:

Strictly needed cookies allow you to navigate and use the basic features of your website. They are usually set only as a response to the actions you have taken and requesting services. These cookies are essential for using our website.
Functional cookies are used to know you when you return to our website and allow us to offer you enhanced and more personalized features such as memorizing your preferences. These cookies collect anonymous information and can not track your movements on other websites. The expiration date of these cookies is not longer than 2 years.
Analytical and powerful cookies let us recognize and count the number of users and get information on how the website is used (e.g., which sites are most likely to be opened by a user, and whether users are getting error messages from some sites). This helps us improve the way our website works, for example, by making it easy to find what you are looking for. The expiration date of these cookies is not longer than 2 years.
Social media cookies allow you to share your actions on social media sites such as Facebook and Twitter. These cookies are not under our control.
Other types of cookies that can be used later. If other types of cookies are used, we will notify you of our updated policies.
Please note that the company uses third party services to learn about the use of our website in order to optimize your user experience. These third parties (including, for example, ad networks and external service providers such as web traffic analytics) may also use cookies over which we have no control.

You can appeal to files at any time. If you want to do this, read the provisions below.

To remove the cookies stored on your devices and configure your browser to reject cookies, you can do so by setting your web browser preferences. Typically, you’ll find the navigation settings for cookies in the “Options”, “Tools” or “Preferences” menus in the web browser you use to access our website. Depending on existing web browsers, you can turn off cookies by different means. For more information, visit the appropriate browser web page.