O Arteske

Dom umenia Arteska je súkromné kultúrne centrum umenia, ktoré usporadúva a  ponúka priestory na usporiadanie umeleckých výstav, workshopov, vzdelávacích a tvorivých aktivít v oblasti kultúry a umenia. Hlavným zameraním Domu umenia Arteska je poskytnúť priestor na prezentáciu svojej tvorby nielen profesionálnym umelcom, ale dať priestor aj študentom a neprofesionálnym umelcom vo všetkých oblastiach umenia.

Dom umenia Arteska sa zameriava na  vzdelávanie v oblasti vizuálneho umenia širokej verejnosti vo forme kurzov, poskytuje poradenskú činnosť  pre umelcov a umelecké organizácie, zameriava sa na propagáciu a prezentáciu kultúry a umenia.

Dom umenia Arteska je súkromné centrum umenia, ktorého zriadovateľom je spoločnosť Arteska s.r.o.

About Arteska

Arteska House of Arts is a private cultural center of art that organizes and offers space for art exhibitions, workshops, educational and creative activities in the field of culture and art. The main focus of Arteska’s Art House is to provide space for the presentation of its work not only to professional artists, but also to students and non-professional artists in all areas of art.

Arteska House of Arts focuses on visual arts education for the general public in the form of courses, providing consultancy to artists and art organizations. it focuses on the promotion and presentation of culture and art.

Arteska House of Arts is a private art center whose founder is Arteska s.r.o.

Ako to vzniklo

Dom umenia Arteska je zrealizovaný dlhoročný sen o vytvorení priestoru kde by okrem profesionálnych umelcov našli svoje miesto tí, ktorí berú svoju tvorbu vážne, no nikdy neštudovali na umeleckej škole a tvorba je pre nich hobby a nie profesia. Zároveň je Arteska miestom, kde sa môžu svojou tvorbou prezentovať študenti, bez ohľadu, či študujú na umeleckých, alebo iných školách.

A tak, keď sa v roku 2018 objavila možnosť vhodného priestoru, nebol dôvod ďalej čakať. Po dohode so správcom budovy vznikla najskôr Arteska s.r.o., aby vystupovala v mene umelcov a následne prišlo k podpísaniu zmluvy o prenájme priestorov.

How it begins

Hose of Arts Arteska is a dream come true for the creation of a space where, besides professional artists, those who take their work seriously would find their place, but never studied at the art school, and the creation is a hobby and not a profession for them. At the same time Arteska is a place where students can present their work regardless of whether they are studying at artistic or other schools.

So when in 2018 became possible suitable space, there was no reason to wait any longer. After agreement with the building administrator, Arteska Ltd. was first formed to act on behalf of the artists and subsequently came to sign a lease of premises.

Vízia

Dom umenia Arteska chce vytvoriť miesto, kde si svoje nájdu umelci, rovnako ako nadšenci umenia, či bežní ľudia. Našim cieľom je v prvom rade ponúknuť kvalitné výstavy vizuálneho umenia, predstaviť tvorbu aj menej známych a neznámych autorov a vytvoriť zážitkové výstavy. Arteska chce byť miestom vzdelávania pre záujemcov o umenie a chce ponúknuť kvalitné kurzy, workshopy a prednášky. Plánujeme vytvoriť čitáreň, kde si budú môcť návštevníci prečítať rôzne knihy o umení a tvorbe.

Ďalším cieľom je poskytnúť priestor na stretávanie pre umelecké združenia a aj z tohoto dôvodu sme sa hneď od začiatku rozhodli dať priestor na stretávanie pre Fotoklub Detva a umelecké združenie MUSA. Plánujeme zaviesť stretnutia umelcov s verejnosťou, kde by ľudia mohli priniesť svoju tvorbu, porozprávať sa s umelcami, vypočuť si ich názory a rady. Chceme vytvoriť bezplatné poradenstvo pre umelcov, ale aj  amatérov a študentov, poradiť im pri získavaní financií pre svoje projekty a pomôcť im pri prezentácii svojej tvorby.

Vision

House of Arts Arteska wants to create a place for artists, art lovers, or ordinary people. Our goal is to offer first class visual art exhibitions, present lesser known and unknown artists, and create experience expositions. Arteska wants to be a place of education and wants to offer quality courses, workshops and lectures. We plan to create a reading room where visitors can read about different books about art and creation.

Another goal is to provide space for arts meetings and for this reason we have decided to set up a meeting room for Fotoklub Detva  and MUSA. We plan to connect artists with the public, where people can bring their work, talk to artists, listen to their opinions and advice. We want to create free advice for amateurs and students, advise them to raise funds for their projects and help them organize exhibitions.