Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a organizačné podmienky spoločnosti Arteska s.r.o., v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Spoločnosť

Arteska s.r.o.
Sídlo:A. Bernoláka 931/12, 962 12 Detva
Prevádzka: Dom umenia Arteska, Partizánska 63, 962 11 Detva
IČO:51976382
zapísaná v obchodnom registri OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.35256/S

poskytuje služby v oblasti vzdelávania v oblastiach vizuálneho umenia, organizuje a poskytuje priestory pre výstavy, zabezpečuje služby súvisiace s týmito činnosťami a sprostredkováva predaj umeleckých diel, pričom tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Objednávateľom a sú pre zúčastnené strany záväzné.

Objednávateľ

Objednávateľom je každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si u Spoločnosti objedná akýkoľvek druh služby.

Zmluvný vzťah

Záväzný zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Objednávateľom vzniká na základe objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára, E-shopu, emailom, telefonicky, písomne, alebo ústne. Pri ústnom a telefonickom zmluvnom vzťahu je súčasťou vzniku záväzného zmluvného vzťahu písomná zmluva, alebo potvrdenie zmluvného vzťahu písomne,alebo elektronicky medzi Spoločnosťou a Objednávateľom.

Platba

Platbu je možné uhradiť prevodom na účet alebo vkladom v hotovosti na ktorejkoľvek pobočke Prima banky.

Splatnosť je určená vo faktúre.

Číslo účtu Spoločnosti v Prima Banke v tvare IBAN:

SK60 5600 0000 0056 1697 5001

variabilný symbol je uvedený vo faktúre, ktorú Objednávateľ obdrží na základe odoslanej objednávky.

Ochrana osobných údajov

Informácie a podmienky ochrany osobných údajov sú špecifikované v dokumente:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / PRIVACY POLICY

Vzdelávacie aktivity

 

Rezervácia miesta na vzdelávacích aktivitách

Rezervácia miesta na vzdelávacích aktivitách je platná v momente prijatia platby na účet Spoločnosti. V prípade naplnenia kapacít na vzdelávacích aktivitách má Spoločnosť právo odmietnuť účastníka, ktorého platba bola na účet spoločnosti pripísaná neskôr ako platba iného účastníka alebo nebola pripísaná na účet Spoločnosti do začiatku konania vzdelávacej aktivity.

Garancia konania vzdelávacej aktivity

Spoločnosť garantuje konanie vzdelávacej aktivity v prípade, že nie je uvedené inak priamo v informáciách o vzdelávacej aktivite, za podmienky prispôsobenia času trvania podľa počtu účastníkov.

Podmienky pre stornovanie účasti

Podmienky pre stornovanie účasti:

Písomné alebo telefonické stornovanie účasti menej ako 72 hodín pred začiatkom konania = storno poplatok 100% z ceny vzdelávania.
Písomné alebo telefonické stornovanie účasti 3-10 dní pred dňom začiatku konania = storno poplatok vo výške 60% z ceny vzdelávania.
Písomné alebo telefonické stornovanie účasti 10 a viac dní pred dňom začiatku konania = storno poplatok 40% z ceny vzdelávania.

Zmena termínu a miesta vzdelávacej aktivity

Spoločnosť si vyhradzuje právo, v nevyhnutných prípadoch, na zmenu termínu a miesta konania vzdelávacej aktivity. V  takom prípade o zmene ihneď informuje Objednávateľa. Objednávateľ v prípade nevyhovujúceho termínu môže v takomto prípade od zmluvy odstúpiť a Spoločnosť mu vráti celú zaplatenú sumu.

Objednávateľ môže v nevyhnutných prípadoch požiadať o  zmenu termínu účasti na kurze a individuálnom kurze v prípade, že existujú ďalšie voľné termíny rovnakého kurzu, alebo to pri individuálnom kurze Spoločnosti umožňujú časové podmienky. Požiadať o zmenu je možné minimálne 3 dni pred dňom začiatku konania kurzu. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmenu termínu z organizačných dôvodov neumožniť.

Zmena termínu zo strany Objednávateľa u iných vzdelávacích aktivít ako sú kurzy, nie je z organizačných dôvodov možná.

Neúčasť na vzdelávacej aktivite

V prípade, ak sa účastník bez písomného oznámenia nedostaví na objednanú vzdelávaciu aktivitu alebo sa zúčastní iba časti (účastník sa dostaví po stanovenom začiatku), nevzniká účastníkovi nárok na náhradu v inom termíne ani na vrátenie poplatku.

Zodpovednosť za straty na majetku

Spoločnosť neručí za straty na majetku počas vzdelávacích aktivít. Je na zodpovednosti účastníka dohliadať na svoj osobný majetok.

Zodpovednosť za škodu

Objednávateľ je plne zodpovedný za prípadnú škodu na majetku, zverenom vybavení alebo zdraví, ktorú Objednávateľ, alebo účastník, pre ktorého službu objednal, svojim správaním alebo nedbanlivosťou spôsobí Spoločnosti alebo iným účastníkom.  Účastníkovi nie je dovolené vynášať z priestorov Spoločnosti žiaden materiál, technické vybavenie a iné predmety patriace Spoločnosti.

Darčekový poukaz

 

Spoločnosť ponúka možnosť zakúpenia Darčekového poukazu na svoje produkty Objednávateľom (zákazník) pre tretiu stranu (účastník). Darčekový poukaz je po objednaní odoslaný buď Objednávateľovi alebo účastníkovi podľa výberu zákazníka v elektronickej podobe.

Platnosť darčekového poukazu

Platnosť darčekového poukazu je 12 mesiacov od dátumu nákupu.

Vrátenie alebo stornovanie darčekového poukazu

Darčekový poukaz je možné stornovať alebo vrátiť najneskôr 14 dní od dátumu nákupu za predpokladu dodržania ostatných pravidiel o stornovaní účasti na vzdelávacej aktivite. Platba za darčekový poukaz môže byť vrátená iba Objednávateľovi, nie účastníkovi.

Podmienky pre E-shop

Sprostredkovaný predaj umeleckých diel

Spoločnosť sprostredkováva predaj umeleckých diel cez svoj E-shop.

Reklamácie a zodpovednosť za škodu

Nakoľko sa jedná o sprostredkovanie predaja, nenesie Spoločnosť zodpovednosť za prípadné reklamácie a je potrebné všetky reklamácie riešiť priamo s majiteľom diela.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné farebné odchýlky oproti zobrazovaným fotografiám umeleckých diel a tieto odchýlky nie sú dôvodom na reklamáciu.

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škody spôsobené prepravnými spoločnosťami a škodu je nutné uplatňovať priamo u prepravcu.

Dodacie lehoty a spôsob platby

Dodacie lehoty sa môžu líšiť podľa miesta dodania. Spoločnosť nedokáže zaručiť presný termín dodania a bude zákazníka informovať iba o termíne odoslania. V prípade, že to prepravná spoločnosť umožňuje, bude zákazníkovi zaslaný link na sledovanie zásielky.

Termín odoslania je závislý od pripísania platby na účet Spoločnosti a dielo je odosielané najneskôr 2 pracovné dni po obdržaní platby.

Platba za diela ponúkané cez E-shop je možná iba vopred na základe vystavenej faktúry a platbu je možné realizovať prevodom na účet Spoločnosti, prípadne cez službu PayPal pri platbách zo zahraničia.

Predaj tovarov cez E-shop

Spoločnosť ponúka cez E-shop aj predaj tovarov.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky predaja tovarov cez E-shop sa riadia platnými zákonmi Slovenskej republiky podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Dodacie lehoty a spôsob platby

Dodacie lehoty sa môžu líšiť podľa miesta dodania. Spoločnosť nedokáže zaručiť presný termín dodania (najmä do zahraničia) a bude zákazníka informovať iba o termíne odoslania. V prípade, že to prepravná spoločnosť umožňuje, bude zákazníkovi zaslaný link na sledovanie zásielky.

Termín odoslania je závislý od pripísania platby na účet Spoločnosti a tovar je odosielaný najneskôr 2 pracovné dni po obdržaní platby.

Platba za tovar ponúkaný cez E-shop je možná iba vopred na základe vystavenej faktúry a platbu je možné realizovať prevodom na účet Spoločnosti, prípadne cez službu PayPal pri platbách zo zahraničia.

Ostatné služby, prenájmy a zapožičiavanie

 

Spoločnosť ponúka rôzne služby ako prenájom výstavných priestorov, ateliéru, technického zabezpečenia a pod. V týchto prípadoch sú obchodné podmienky súčasťou uzatvorenej zmluvy, alebo sa riadia podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

V Detve dňa 1.12.2018

General terms and conditions

General business and organizational conditions of Arteska s.r.o., within the meaning of § 273 of Act no. 513/1991 Coll. Business Code.

Company

Arteska s.r.o.
Head: A. Bernoláka 931/12, 962 12 Detva
Operation: House of Art Arteska, Partizánska 63, 962 11 Detva
ID: 51976382
registered in the Commercial Register of OS Banská Bystrica, Ltd., No. 35256 / S

provides services in the field of visual arts education, organizes and provides exhibition space, provides services related to these activities, and mediates the sale of works of art, these terms govern the contractual relationship between the Company and the Customer and are binding upon the Participants.

Customer

Customer is any natural or legal person who orders any type of service at the Company.

Contractual relationship

A binding contractual relationship between the Company and the Customer arises on the basis of an order made through an order form, e-shop, email, telephone, written or oral. In the case of an oral and telephone contractual relationship, a written contract or a confirmation of a contractual relationship in writing or electronically between the Company and the Customer is part of the establishment of a binding contractual relationship.

Payment

Payment can be made by transferring to a bank account or cash deposit at any branch of Prima Bank.

Maturity is specified in the invoice.

First Bank Account Number in IBAN:

SK60 5600 0000 0056 1697 5001

the variable symbol is shown in the invoice received by the Customer on the basis of the order submitted.

Privacy

Information and privacy terms are specified in the document:

PRINCIPLES OF PROTECTION OF PERSONAL DATA / POLICY PRIVACY

EDUCATIONAL ACTIVITIES

Reservation of places for educational activities

Reserving a place for educational activities is valid at the moment of receiving a payment to the Company’s account. In the case of capacities for educational activities, the Company has the right to refuse a participant whose payment was credited to the company’s account later than a payment by another participant or was not credited to the Company’s account until the beginning of the educational activity.

Guarantee of educational activities

The company guarantees the conduct of educational activity, unless otherwise stated directly in the information on the educational activity, subject to the adaptation of the duration according to the number of participants.

Terms for cancellation of participation

Terms for canceling participation:

Written or telephone cancellation of participation less than 72 hours before the start of the procedure = Cancellation fee 100% of the price of education.
Written or telephone cancellation of participation 3-10 days before the start of the procedure = cancellation fee of 60% of the price of education.
Written or telephone cancellation of participation 10 days or more before the start of the procedure = cancellation fee 40% of the price of education.

Change of the term and place of educational activity

The Company reserves the right, if necessary, to change the date and venue of the educational activity. In such a case, it shall immediately inform the Customer of the change. In the event of a non-compliant date, the customer may withdraw from the contract and the Company will refund the full amount paid to him.

The customer may, in necessary cases, request a change of course and individual exchange rate if there are other free dates of the same course, or at the individual rate of the Company, allow time conditions. You may request a change at least 3 days before the start of the course. The Company reserves the right not to change the deadline for organizational reasons.

The change of term by the Client in other training activities such as courses is not possible for organizational reasons.

Not participating in educational activity

In the event that a participant fails to attend the ordered training activity or participates only in a part (the participant will arrive after the start), the participant will not be entitled to a refund or a refund of the fee.

Liability for loss of property

The Company is not liable for property losses during training activities. It is the responsibility of the participant to supervise his or her personal property.

Liability for Damage

The Customer is fully responsible for any damage to property, equipment, or health that the Customer or the Subscriber for whom he has ordered the Service, by its behavior or negligence, causes the Company or any other participant. The Participant is not allowed to take any material, equipment and other items belonging to the Company from the premises of the Company.

GIFT VOUCHER

The company offers the possibility of purchasing the Gift voucher for its products by the Customer (customer) for a third party (participant). The Gift Voucher is sent to either the Customer or the Subscriber at the customer’s choice in electronic form upon ordering.

Validity of gift voucher

The gift voucher is valid for 12 months from the date of purchase.

Return or cancel a gift voucher

The gift voucher can be canceled or returned no later than 14 days from the date of purchase, provided the other rules for cancellation of participation in educational activity are complied with. Payment for gift voucher can only be returned to the Subscriber, not to the Subscriber.

E-SHOP Conditions

Arranged sale of works of art

The company mediates the sale of works of art through its E-shop.

Complaints and liability for damage

As the mediation of sales, the Company is not responsible for any complaints and it is necessary to deal with all complaints directly with the owner of the work.

The company is not responsible for possible color deviations from the displayed works of artwork, and these deviations are not a reason for a claim.

The company is not responsible for damages caused by shipping companies and the damage must be applied directly to the carrier.

Delivery times and payment method

Delivery times may vary by place of delivery. The company can not guarantee the exact delivery date and will only inform the customer of the date of dispatch. If the shipping company allows it, the customer will be sent a tracking link.

The deadline for submitting is dependent upon the credit being credited to the Company’s account and the work is sent no later than 2 business days after receipt of the payment.

Payment for the work offered through the E-shop is only possible in advance on the basis of the invoice issued and payment can be made by transfer to the Company’s account or via PayPal when paying from abroad.

Selling goods through the E-shop

The company also sells goods through E-shop.

Terms and Conditions

Business terms and conditions of sale of goods through the E-shop are governed by applicable laws of the Slovak Republic pursuant to Act 513/1991 Coll. Business Code

Delivery times and payment method

Delivery times may vary by place of delivery. The company can not guarantee the exact delivery date (especially abroad) and will inform the customer only of the deadline for dispatch. If the shipping company allows it, the customer will be sent a tracking link.

The shipping date is dependent upon the credit being credited to the Company’s account, and the goods are sent at the latest 2 working days after receipt of the payment.

The payment for the goods offered through the E-shop is only possible in advance on the basis of an invoice issued and the payment can be made by transfer to the Company’s account or via PayPal when paying from abroad.

OTHER SERVICES, RENTALS AND RENTALS

The company offers various services such as rental of exhibition spaces, atelier, technical security, In these cases, the business conditions are part of a concluded contract or are governed by Act 513/1991 Coll. Business Code.

 

In Detva on 1.12.2018

ďakujeme za podporu

Podujatia v Dome umenia Arteska
z verejných zdrojov podporil
a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia