Už je to tu! Festival umenia Rok 30 / There it is! Art Festival Year 30
- jún 1, 2019

Už je to tu! Festival umenia Rok 30 / There it is! Art Festival Year 30

Už to začalo, už to tu máme 🙂 Mnohí sa budú čudovať, mnohí budú prekvapení a mnohí nepochopia.

Dve umelecké výstavy, kde umenie nie je pre predaj, ani pre žiadne iné ciele, jediný cieľ je umenie samotné. Umenie, ktoré vyjadruje pocity, nálady, upozorňuje na veci okolo nás. Žiadne pozeranie obrázkov visiacich jednoducho na stenách, žiadne „dizajnové“ umenie.

Umenie, ktoré núti premýšľať, prináša pocity, vyvoláva otázky. Aj takto sa dá charakterizovať inštalácia Terezy Klčovej s názvom Obe(d)ť a Kláry Dolníkovej s názvom naopak. Inštalácia, ktorú musíte zažiť.

Od včera 31.5.2019 začali prvé dve z výstav a ostatných podujatí v rámci Festivalu umenia Rok 30. Od pol piatej poobede usilovne pripravovali študentky Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave so svojimi priateľmi inštaláciu dvoch svojich autorských výstav a od dnešného dňa vďaka nim môžete navštíviť v Dome umenia Arteska v Detve veľmi zaujímavú expozíciu.


Festival Rok 30 je spoločným dielom OZ Fotoklub Detva a OZ MUSA, v spolupráci s Domom umenia Arteska v Detve. Festival bude prebiehať v mesiacoch máj až november 2019 a jeho cieľom je stať sa každoročnou udalosťou.

Počas festivalu bude realizovaných 16 autorských výstav fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu, na základe odborného výberu diel odbornými garantmi festivalu. Každý mesiac budú súbežne prebiehať 2 – 3 samostatné oddelené výstavy. Cieľom festivalu je prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu.

Festival Rok 30 chce poukázať aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a museli sa prispôsobovať systému a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Súčasťou festivalu budú aktivity samotného Domu umenia Arteska, ktoré budú prezentovať ovplyvnenú tvorbu pred „rokom 30“, interaktívne aktivity pre zapojenie diváka do festivalu a videoprezentácie.

Sprievodnými podujatiami festivalu budú víkendové fotografické a výtvarné workshopy, letná výtvarná a fotografická škola pre deti a mládež  formou denného tábora, prednášky o súčasnom slovenskom a svetovom umení a umelecké štvrtky – stretnutia laickej verejnosti s fotografmi a umelcami za účelom konzultácií svojej tvorby s odborníkmi a mnohé iné podujatia umelcov pre verejnosť.

Festival podporili a na niektoré jednotlivé aktivity prispeli:

Z verejných zdrojov podporil 3+3 výstavy

Dve výstavy podporila

 

It has already begun, we already have it 🙂 Many will be surprised, many will be surprised and many will not understand.

Two art exhibitions, where art is not for sale, or for any other purpose, the only goal is the art itself. An art that expresses feelings, moods, highlights things around us. No watching pictures hanging on the walls, no „design“ art.

The art that makes you think, brings feelings, raises questions. This is how we can describe the installation of Tereza Klčovová called Obe (d) and Klára Dolníková called „vice versa“. The installation you need to experience.

From yesterday 31.5.2019, the first two of the exhibitions and other events in the framework of the Festival of Art Year 30 began. in House of Artes Arteska in Detva very interesting exhibition.

The Year 30 Festival is a joint work of OZ Fotoklub Detva and OZ MUSA, in cooperation with the Arteska House of Art in Detva. The festival will take place from May to November 2019 and its aim is to become an annual event.

During the festival, there will be 16 author exhibitions of photography, fine art, sculptures, design and clothing design, based on professional selection of works by professional festival guarantors. Each month, 2 to 3 separate separate exhibitions will be held simultaneously. The aim of the festival is to present contemporary art – students of art schools and non-professionals, whose work is not marked by the need to adapt to the market.

The Year 30 festival also wishes to point out that artists have not always had the freedom to create and have adapted to the system, reminding them of today’s generation before the revolution, on the occasion of the 30th anniversary of the Revolution. Part of the festival will be the activities of Arteska’s Art House itself, which will present the influenced work before the „30’s“, interactive activities for the viewer to participate in the festival and video presentations.

The accompanying events of the festival will be weekend photographic and art workshops, summer art and photography school for children and youth in the form of a day camp, lectures on contemporary Slovak and world art and artistic Thursday – meetings of lay public with photographers and artists for the purpose of consulting their work with experts and many other artists‘ events for the public.