Výstavné priestory / Exhibition space *

Výstavná miestnosť A
Exhibition room A

Ceny / Prices:

840 € na mesiac / per month

720 € na mesiac / per month **

Výstavná miestnosť B
Exhibition room B

Ceny / Prices:

700 € na mesiac / per month

600 € na mesiac / per month **

Výstavná miestnosť C
Exhibition room C

Ceny / Prices:

420 € na mesiac / per month

360 € na mesiac / per month **

*    priestory je možné využívať iba na usporiadanie výstavy / spaces can only be used to arrange an exhibition
*    v cene je zahrnutý výstavný systém, služba informátora, propagácia na www.arteska.org /  the price includes exhibition system,  informant service, promotion at www.arteska.org
**  zvýhodnená cena pre umelecké organizácie / discounted price for arts organizations

Ostatné priestory / Others spaces *

Fotoateliér s vybavením
Photo studio with equipment

Ceny / Prices:

30 € na hodinu / per hour

200 € na deň / per day

350 € na víkend / per weekend

Výtvarný ateliér s vybavením
Art Studio with equipment

Ceny / Prices:

20 € na hodinu / per hour

160 € na deň / per day

250 € na víkend / per weekend

Prednášková miestnosť
Lecture room

Ceny / Prices:

20 € na hodinu / per hour

160 € na deň / per day

250 € na víkend / per weekend

*    priestory je možné využívať iba na umelecké aktivity / spaces can only be used for artistic activities
*    cena zahŕňa prenájom vybavenia a službu informátora / the price includes rental equipment and informant service

Základné služby / Basic services

Služba informátora / The informant service 7 € na hodinu / per hour
600 € na mesiac / per month
Služba kurátora / Curator’s service 200 € na výstavu / to exhibition
Vernisáž / Vernissage 200 €
Služby pre projekt – vlastná žiadosť
/  Services for the project – own request
100 €
Služby pre projekt – zaradenie do projektu /
Services for the project – inclusion in the project
150 €

Zapožičanie vybavenia / Rental of equipment

Dataprojektor / Projector 10 € na hodinu / per hour
50 € na deň / per day
70 € na víkend / per weekend
Notebook 10 € na hodinu / per hour
50 € na deň / per day
70 € na víkend / per weekend
Televízor / Television 10 € na hodinu / per hour
50 € na deň / per day
70 € na víkend / per weekend
Kliprámy / Clip frames 2 € za kus na jednu výstavu /
per piece for one exhibition
Rámy / Frames 3 € za kus na jednu
výstavu /  per piece for one exhibition
Podstavec pod sochu / Pedestal under the statue 20 € za kus na jednu výstavu /
per piece for one exhibition

Ostatné platené služby / Other paid services

Grafické práce / Graphic work 20 € na hodinu / per hour
Výroba a zadanie internetovej reklamy /
Production and commissioning of internet advertising *
500 €
Výroba plagátov,
pozvánok, letákov, bannerov a
ostatných tlačovín /  Production of
posters, invitations, leaflets, banners and other printed matter
cena podľa počtu a formátov / price by
number of pieces and formats
Rollup 85 x 200 cm 100 €
Sprostredkovanie predaja diela /  Brokerage
selling the work
20% z predajnej ceny / of the sale price
Preprava / Transportation dohodou / by agreement
Inštalácia a
odinštalovanie výstavy / Installation and
uninstall of the exhibition
cena podľa náročnosti / price according to
difficulty
* propagácia na stránkach o podujatiach (www.kamzaumenim.sk, kamdomesta.sk, ajdnes.sk …) propagácia na webe arteska.org a spriaznených weboch, na sociálnych sietiach arteska a spriaznených stránkach partnerov, platená reklama Instagram a Facebook po dobu jedného týždňa / promotion on the event sites (www.kamzaumenim.sk, kamdomesta.sk, ajdnes.sk …) promotion on arteska.org and related web sites, social networking sites and affiliate partner sites, paid Instagram and Facebook advertising for one week
ďakujeme za podporu

Podujatia v Dome umenia Arteska
z verejných zdrojov podporil
a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia