18/10/2019 - 17/11/2019

Výstava Vnímanie sveta / Exhibition Perception of the world

Dátum/Date
18/10/2019 - 17/11/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava Vnímanie sveta absolventky Akadémie umení v Banskej Bystrici Michaely Murínovej

Michaela Murínová

Autorka rodom z Detvy. Študentka 1.roč. Mgr. štúdia na Akadémii umení pod vedením prof. Ľudovíta Hološku.

Výstava pozostáva z výberu voľných prác prostredia, ktoré ma neustále obklopuje. Ide o skúmanie neustáleho menenia priestorov ateliéru, konkrétne ma zaujalo hromadenie oblečenia na stojane. Vznikalo pre mňa zaujímavé vrstvenie, prekrývanie a akumulovanie rôzneho textilu. Všetky obrazy sú olejomaľby na plátne.

V súčasnosti sa v obrazoch zameriavam na svoj autoportrét. Prostredníctvom psychologického autoportrétu chcem vyjadriť deformácie človeka, ktoré sa týkajú ľudského uvažovania, a uväznenia v spoločenských úsudkoch a zásadách. Venujem sa optickým ilúziam, deformáciám, klamom až surreálnym obrazcom, ktoré vytvára voda. V iluzívnych odrazoch zachytávam vzťah medzi skutočnosťou a fantáziou človeka. Moje maľby sa zaoberajú vnútorným nepokojom, neistotou, napätím, až napokon deformáciou.

The exhibition Perception of the World by Michaela Murínová, a graduate of the Academy of Arts in Banská Bystrica

Michaela Murínová

Author from Detva. Student 1.year Mgr. study at the Academy of Arts under the guidance of prof. Ľudovíta Hološka.

The exhibition consists of a selection of free work environment that constantly surrounds me. It is about exploring the constant changing of the studio space, specifically I am interested in the accumulation of clothes on the rack. An interesting layering, overlapping and accumulation of various textiles arose for me. All paintings are oil paintings on canvas.

At present I focus on my self-portrait. Through psychological self-portrait I want to express human distortions concerning human reasoning and imprisonment in social judgments and principles. I devote myself to optical illusions, deformations, deceptions and even surreal patterns created by water. In illusive reflections I capture the relationship between reality and the fantasy of man. My paintings deal with inner restlessness, uncertainty, tension, and finally deformation.

Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktorý prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 17.11.2019

Festival Rok 30 podporili: