18/10/2019 - 17/11/2019

Výstava Tiché miesta / Exhibition Silent places

Dátum/Date
18/10/2019 - 17/11/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava Tiché miesta absolventa Akadémie umení v Banskej Bystrici Adama Šarvaica.

Adam Šarvaic

Vyštudovaná Stredná odborná škola v Hlohovci. Odbor: Propagačná grafika.
Dosiahnutý bakalársky titul na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Študijný program: Grafika.
Aktuálne štúdium na Akadémii Umení. Študijný program: Voľné výtvarné umenie.

K procesu mapovania a spoznávania okolia som sa dostal v druhom ročníku na vysokej škole v roku 2017, kedy som sa začal bližšie zaujímať o svoje okolie, či už v mieste, v ktorom žijem, alebo študujem.
Predmetom skúmania je svet protikladov ľudskej kreativity a deštrukcie na pozadí opustených, chátrajúcich miest na území Slovenska. Tento rozsiahly sociálno-kultúrny fenomén približujem na oblasť kedysi významných, dnes už takmer zabudnutých stavieb. Hlavnou témou sa stáva Urbex (mestský prieskum). Pojem, ktorý označuje umelecký prieskum verejne, alebo oficiálne neprístupných opustených objektov a stavieb.

Séria grafických listov s názvom Tiché miesta zobrazujú jednotlivé zabudnuté, chátrajúce, industriálne, či historické stavby, na území Slovenska. Jedným z cieľov je poukázať na aktuálny dezolátny stav objektov. Miesta s ktorými pracujem, nesú svoje vlastné príbehy. Tieto príbehy majú často smutný koniec, na koľko stavby sú opustené a vydané na pospas osudu. Jednou z myšlienok je zviditeľnenie objektov. Bližšie priblížiť širokej verejnosti aktuálnu situáciu na Slovensku. Poukázať na ľudskú ľahostajnosť voči svojmu konaniu a okoliu. Každým zánikom stavby, prichádzame na Slovensku o kus histórie, ktorá je hlboko spojená s našou minulosťou. Považujem za nutné uchovať historický vzácne chátrajúce stavby na Slovensku. Proces času nezastavíme, a tak sa stáva, že navštívené miesta, oblasti zaniknú a ostanú len, fotografie, video záznamy, či spomienky.

Vybrané lokality som osobne navštívil a fotograficky zaznamenal. Ako médium som si vybral grafickú techniku linoryt, ktorá najlepšie vystihovala moju myšlienku. Čierna dominujúca farba symbolizuje často nejasný osud, či istý koniec. Rozhodol som sa neostať len pri klasickom rukopise linorytu, preto som ho doplnil o vlastnú autorskú techniku. Tá spočívala v prepichovaní linorytovej matrice ostrým predmetom napríklad kružidlom, ktoré vytváralo jemný perforovaný efekt.

The exhibition Silent Places of the graduate of the Academy of Arts in Banská Bystrica Adam Šarvaic.

Adam Šarvaic

Graduated from the Secondary Technical School in Hlohovec. Branch: Promotional Graphics.
Achieved bachelor’s degree at the Academy of Arts in Banská Bystrica. Study program: Graphics.
Current study at the Academy of Arts. Study program: Free visual arts.

I got to the process of mapping and getting to know the surroundings in my second year at university in 2017, when I became more interested in my surroundings, whether in the place where I live or study.
The subject of research is the world of opposites of human creativity and destruction against the background of abandoned, dilapidated towns in Slovakia. I approach this extensive socio-cultural phenomenon to the area of ​​once important, almost forgotten buildings. The main topic is Urbex (urban survey). A term that denotes an artistic survey of abandoned buildings and structures that are not publicly or officially inaccessible.

A series of prints entitled Silent Places depicts individual forgotten, dilapidated, industrial or historical buildings in Slovakia. One of the goals is to point out the current desolate state of objects. The places I work with carry their own stories. These stories often have a sad ending for how many buildings are abandoned and put to the fate of fate. One idea is to make objects visible. To bring the current situation in Slovakia closer to the general public. To point out human indifference to their actions and surroundings. With each demise of the building, we lose a piece of history in Slovakia, which is deeply connected with our past. I consider it necessary to preserve the historical dilapidated buildings in Slovakia. The process of time does not stop, so it happens that the places visited, the areas disappear and only remain, photos, video recordings or memories.

I personally visited and recorded the selected sites. As a medium, I chose the linocut graphic technique that best represented my idea. The black dominating color symbolizes often an unclear fate or a certain end. I decided not to just stick to the classic linocut manuscript, so I added it to my own author technique. This consisted of piercing the linocut matrix with a sharp object, for example a compass, which produced a fine perforated effect.

Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktorý prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 17.11.2019

Festival Rok 30 podporili: