26/06/2019 - 26/07/2019

Výstava Plstené etudy / Exhibition Felted Etudes

Dátum/Date
26/06/2019 - 26/07/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava obrazov a odevov vyrobených plstením vlny

Ingrid Čaňová

Autorka žije a pracuje vo Zvolene. Vyštudovala Lesnícku fakultu na Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (dnes Technická Univerzita), kde sa po skončení štúdia zamestnala a doteraz pracuje na Lesníckej fakulte, Katedra fytológie. Ručným prácam sa venuje od detstva (šitie, háčkovanie, štrikovanie). Paličkovať začala od roku 1999, pričom v nasledujúcom roku sa stala členkou Klubu paličkovanej čipky, ktorý pracuje pri Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene. Svoju tvorbu s týmto klubom prezentuje na spoločných výstavách a celoslovenských paličkárskych podujatiach (2001 – Zvolen, 2002 – Kremnica, 2003 – Trenčín, Zvolen, 2005 – Zvolen, 2006 – Detva, Banská Bystrica, 2011 – Zvolen, 2017 – Veľký Krtíš, 2018 – Zvolen). Mala tri autorské výstavy (2004 – Cork City (Írsko), 2007 – Detva, 2008 – Zvolen).

Od roku 2016 sa autorka začala venovať tiež plsteniu, ktoré prezentuje na tejto výstave. V roku 2017 sa s plstenými šatami zúčastnila celoslovenskej súťaže neprofesionálnej textilnej tvorby „Textilná tvorba 2017“, ktoré organizovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom. Za kolekciu bielych plstených šiat získala v skupine odev, odevný doplnok 2. cenu. V roku 2018 sa zúčastnila akcie zameranej na textilnú techniku arttex – umelecká tapiséria „Na vlnách vlny“, ktoré organizovalo Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš. Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne stvárneniu prírody a krajiny, pričom používa predovšetkým austrálske, novozélandské, juhoamerické ale i španielske, írske, mongolské, portugalské a naše druhy vĺn, občas kombinované s hodvábom a paličkovanou krajkou.

Exhibition of paintings and garments made by wool felt

Ingrid Čaňová

The author lives and works in Zvolen. She graduated from the Faculty of Forestry at the University of Forestry and Wood Sciences in Zvolen (now the Technical University), where she worked at the Faculty of Forestry, Department of Phytology. She has been involved in handicrafts since childhood (sewing, crocheting, squeezing). She started bobbin lacing since 1999, and in the following year she became a member of the Bobbin Lace Club, which works at the Podpolianski Cultural Center in Zvolen. He presents his work with this club at joint exhibitions and national bobbinary events (2001 – Zvolen, 2002 – Kremnica, 2003 – Trencin, Zvolen, 2005 – Zvolen, 2006 – Detva, Banská Bystrica, 2011 – Zvolen, 2017 – Veľký Krtíš, 2018 – elected). She had three author exhibitions (2004 – Cork City (Ireland), 2007 – Detva, 2008 – Zvolen).

Since 2016, the author has also devoted herself to felting, which she presents at this exhibition. In 2017, she took part in the Slovak national non-professional textile competition „Textile Production 2017“, which was organized by Pohronské osvetová stredisko Žiar nad Hronom. For her collection of white felt garments, she received a garment, a garment and a second prize. In 2018 she took part in an event focused on the arttex art technique – an art tapestry called „On the Waves of the Wave“, organized by the Hontian-ellipse educational center Veľký Krtíš. In her work she devotes herself mainly to the depiction of nature and landscape, using mainly Australian, New Zealand, South American as well as Spanish, Irish, Mongolian, Portuguese and our types of waves, sometimes combined with silk and bobbin lace.