01/09/2019 - 28/09/2019

Výstava Neznáma tvár / Exhibition Unknown face

Dátum/Date
01/09/2019 - 28/09/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava Neznáma Tvár výtvarníka pôvodom zo Zlína, žijúceho v Bratislave, Jiřího Strachotu.

Ing. Jiří STRACHOTA

nar.1961 Zlín, Česká republika

1981-1985

Vysoké učení technické Brno

2009-2011

Letná akadémia AVU Praha

2010-2012

Doplnkové štúdium,

VŠVU Bratislava

Individuálne výstavy

2015   – Bratislava, Galéria RTVS,

                spolu s F. Hauskrechtom

kurátor Vladimír Tomčík

2016   – Bratislava, Galéria F7,

kurátor Vladimír Tomčík

2017   – Bratislava, Galéria NBS,

kurátor Bohumír Bachratý

2018   – Nitra, Galéria Trafačka,

kurátor František Kolář

2019   – Kotešová, Kaplnka gotického kaštieľa,

kurátor Bohumír Bachratý

Členstvo vo výtvarných organizáciách a združeniach 

2016   – Spoločnosť voľných výtvarných umelcov Bratislava

2016   – Slovenská výtvarná únia

2016   – NOBAF (Nezávislá organizácia bratislavských fotografov)

Venuje sa najmä kresbe (mixovaná technika na papieri) a maľbe (prevažne olej na plátne).

V dnešnom vizuálnom svete preplnenom farebnými obrazmi s prehnanou ozdobnosťou a retušovanou realitou sa vybral nie príliš obvyklou cestou farebne chudobného až monochromatického videnia a drsnejšieho rukopisu. V svojich prácach často stvárňuje ľudskú cestu, cestu tajomstiev, sebapoznávania a stratenej intimity v cykloch „Stratené kroky“, „Iné miesta“, „Intímny priestor“, „Neznáma tvár“, „Príbehy“ ai. Tiež v cykle „Zem ľudí – zem bez ľudí“ spodobňuje človekom devastovanú krajinu – ľudskú krajinu bez ľudí. Vychádza z podhubia permanentného výtvarného realizmu, ktoré bolo v modernej dobe reprezentované hnutiami „Nová vecnosť“ a „Nová figurácia“ a výraznými výtvarnými osobnosťami ako Michael Borremans, Lucien Freud, Luc Tuymans ai.

Na tejto výstave sa predstavuje kresbami z cyklu „Neznáma tvár“ v ktorých stvárňuje krásu ženy – ženy dievčaťa, ženy matky, milenky, priateľky.

Monochromatické práce s jemným farebným akcentom na bielom papieri s rastrovaným povrchom pôsobia v prvom náhľade neútulne až drsne. Nejedná sa o konvenčné zobrazenie tak, ako ho poznáme z mužských aj ženských obrazových fascinácií ženou, ale o reakciu na zobrazovanie ženy v ére internetu. Z osobného, indexikálneho zobrazenia konkrétnej bytosti vyslanej do digitálneho priestoru sa stáva anonymná tvár, anonymné telo, anonymný príbeh, anonymný život. Digitálny lovec voayer uloví tvár, telo, pohlavie a presunie sa za inou korisťou, za iným zobrazením z reklám, portfólií, selfies alebo žien ponúkaných ku konzumácii. Osobné, verejné alebo komerčné zobrazenie sa seba zmnožením stáva anonymnou nikdy nevysychajúcou riekou, kde všetky tváre, tela, pohlavia splývajú v umelej hyperrealite. Individualita sa v tomto priestore rozpadá na jednotlivé pixli, ktoré sa opätovne zoskupia, aby vytvorili nové virtuálne bytosti, ktoré si žijú svojím vlastným digitálnym životom.

The Unknown Face of Jiří Strachota exhibition.

He specializes in drawing (mixed technique on paper) and painting (mostly oil on canvas).

In today’s visual world, overflowing with color images with exaggerated adornment and retouched reality, he chose the not-too-usual way of color-poor to monochrome vision and a harsher manuscript. In his works he often portrays the human journey, the journey of mysteries, self-knowledge and lost intimacy in the cycles “Lost Steps”, “Other Places”, “Intimate Space”, “Unknown Face”, “Stories” and others. Also in the cycle „Earth of People – Earth without People“, it depicts a man-devastated country – a human country without people. It is based on the spell of permanent visual realism, which was represented in modern times by the movements “New Objectivity” and “New Figuration” and by outstanding artistic personalities such as Michael Borremans, Lucien Freud, Luc Tuymans and others.

At this exhibition she presents drawings from the cycle “Unknown Face” in which he portrays the beauty of a woman – a woman’s girl, a woman’s mother, a mistress, a girlfriend.

The monochromatic work with a subtle color accent on a white paper with a rasterized surface looks uncomfortable to rough at first. It is not a conventional depiction as we know it from male and female visual fascination by a woman, but a reaction to the depiction of a woman in the Internet era. The personal, indexical depiction of a particular being sent to the digital space becomes an anonymous face, an anonymous body, an anonymous story, an anonymous life. The digital hunter voayer catches face, body, gender and moves to other prey, to other images from advertisements, portfolios, selfies or women offered for consumption. Personal, public or commercial portrayal of itself becomes an anonymous, never-drying river, where all faces, bodies, and sexes merge into artificial hyperrealite. Individuality in this space breaks down into individual pixels that regroup to create new virtual beings that live their own digital lives.

Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktorý prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 17.11.2019

Festival Rok 30 podporili: