18/10/2019 - 17/11/2019

Výstava Mesto v čase / Exhibition City in time

Dátum/Date
18/10/2019 - 17/11/2019

Čas/Time
Celodenná

Miesto konania/Location

Dom umenia Arteska

Partizánska 63, 962 12 Detva

SlovakiaVýstava Mesto v čase absolventa Akadémie umení v Banskej Bystrici Tomáša Magáta.

Tomáš Magát

Tomáš Magát z Nitry, študuje na Akadémií umení v Banskej Bystrici na fakulte výtvarných umení na katedre Grafiky. Absolvoval výmenný pobyt na fakulte designu a umení Ladislava Sutnara v Plzni. Vyštudoval strednú umeleckú školu Ladislava Bielika v Leviciach.

 

Výstava nesúca názov „Mesto v čase“ sa zaoberá reakciou spoločnosti a mojim pohľadom na históriu spájanú so súčasnosťou mesta Nitra, jedného z najstarších miest na Slovensku, ktoré prechádza radikálnou zmenou historických objektov

a urbanizáciou, uvedomujúc si pominuteľnosť všetkého vôkol nás.
Vo svojich grafických objektoch poukazujem na deštrukciu mesta spojené minulosťou vojen alebo   mohutným rozvojom mestských sídiel, urbárneho mestského prostredia na účely bývania, produkcie, rekreácie ktorá odoberá mestu historické symboly a ľuďom ktorí v ňom žijú ich spomienky, ktoré by sa mali zachovať pre ďalšiu generáciu.

 

Aktuálne sa vo svojich dielach zaoberám časopriestorom, históriou a architektúrou miest. Často využívam transparentný materiál ako sklo alebo plexisklo pre vytvorenie hlbšieho dojmu priestorového vnímania diváka na ktorom sú následne aplikované rôzne grafické techniky, alebo maľba.

The exhibition City at the time of Tomáš Magát’s graduate of the Academy of Arts in Banská Bystrica.

Tomáš Magát

Tomáš Magát from Nitra, studies at the Academy of Arts in Banská Bystrica at the Faculty of Fine Arts at the Department of Graphics. He completed an exchange stay at the Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art in Pilsen. He graduated from the secondary art school of Ladislav Bielik in Levice.

The exhibition entitled “The City in Time” deals with the reaction of society and my view of the history associated with the present day of Nitra, one of the oldest cities in Slovakia, undergoing a radical change in historical buildings

and urbanization, realizing the transience of all around us.
In my graphic objects I point to the destruction of the city linked to the history of war or the massive development of urban settlements, urban urban environment for housing, production, recreation that takes away historical symbols from the city and people who live their memories in it.

Currently, I deal with space-time, history and architecture of cities in my works. I often use transparent material such as glass or plexiglass to create a deeper impression of spatial perception of the viewer, which is then applied various graphic techniques or painting.

Výstava je súčasťou Festivalu vizuálneho umenia Rok 30, ktorý prebieha v Dome umenia Arteska od 31.5. do 17.11.2019

Festival Rok 30 podporili: