Cecily Brown
- december 10, 2018

Cecily Brown

Cecily Brown je maliarka z Londýna je často porovnávaná s Willem de Kooningom a Francis Baconom a porovnávajú sa aj jej veľkoformátové obrazy s odvážnym maliarskym rukopisom s dielami abstraktných expresionistov. Brown je považovaná za jednu z hlavných protagonistov v obnove maľby na prelome tisícročia.

Jej obrazy sú naplnené erotickými fragmentovanými telami v živých, pulzujúcich farbách. Kritické prijímanie jej práce je zmiešané, ale zastáva určite dôležité miesto na trhu s umeleckými predmetmi.

London-born painter Cecily Brown is often compared to Willem de Kooning and Francis Bacon, and comparisons are also made between her large-scale paintings and bold brushwork and the works of Abstract Expressionists. Brown is credited as one of the main influences in the resurgence of painting at the turn of the millennium.

Her paintings are filled with erotic, fragmented bodies amidst vivid, pulsating colours. Critical reception of her work is mixed, but she is certainly an important presence on the art market

Výber z tvorby / Selected works

Ďalšie články zo série / More posts from the series

Zdroj: ARTLAND,  Sotheby´s, Pinterest