O Arteske

Dom umenia Arteska v Detve – centrum nezávislého umenia a kultúry je multifunkčné nekomerčné nezávislé kultúrne a umelecké centrum v Detve, zamerané na prezentáciu, tvorbu a vzdelávanie v aktuálnych prejavoch súčasného divadla, tanca, hudby, performance, filmu, súčasnej vizuálnej kultúry a umenia nových médií. V našej činnosti sa zameriavame hlavne na profesionálnu živú a inovatívnu umeleckú tvorbu.

About Arteska

Arteska House of Arts – center of independent art and culture – is a multifunctional non-commercial independent cultural and artistic center in Detva, focused on presentation, creation and education in current manifestations of contemporary theater, dance, music, performance, film, contemporary visual culture and new media art. In our activities we focus mainly on professional live and innovative artistic creation.

Ako to vzniklo

Dom umenia Arteska vznikol v roku 2018, po objavení priestoru v bývalej škole v Detve, kde naposledy sídlilo Podpolianske múzeum a po jeho presťahovaní zostal tento priestor nevyužitý.

Fotograf Maroš Bauer sa po objavení spojil so svojim kamarátom fotografom Vratkom Boleslavským a po obhliadke sa rozhodli priestor využiť a vytvoriť v ňom miesto pre prezentáciu umenia a stretávanie umelcov. Po dohode s Ľudmilou Ščevlíkovou vznikla Arteska s.r.o., aby vystupovala v mene umelcov a v novembri 2018 prišlo k podpísaniu zmluvy so správcom budovy o prenájme priestorov na účely zriadenia Domu umenia Arteska.

Po podpísaní zmluvy sme sa pustili do rekonštrukcie a 15.apríla 2019 na Svetový deň umenia otvorila Arteska svoje brány pre verejnosť.

How it begins

The Arteska House of Arts was established in 2018, after the discovery of a space in the former school in Detva, where the Podpolian Museum was last located, and after its relocation, this space remained unused.

After the discovery, photographer Maroš Bauer teamed up with his friend the photographer Vratka Boleslavský, and after a tour, they decided to use the space and create a place for presenting art and meeting artists. Following an agreement with Ľudmila Ščevlíková, Arteska s.r.o. was established to act on behalf of the artists, and in November 2018 a contract was signed with the building administrator for the lease of premises for the purpose of establishing the Arteska House of Arts.

After signing the contract, we embarked on the reconstruction and on April 15, 2019, on World Art Day, Arteska opened its gates to the public.

2021 – rok výskumu

Rok začal prípravou plánu a čakaním na možnosť niečo robiť. Už sme sa nebáli organizácie. Vedeli sme, že našim cieľom je budovanie komunity, ktorá by našla v Arteske svoje stále miesto, avšak tiež sme vedeli, že obdobie korony nám toto budovanie neumožňuje a neustále zmeny, presuny a zatvárania komunitu nevybudujú.

Zamerali sme sa teda na výskum, ktorý bude východiskom pre ďalšie smerovanie a pre budovanie stálej komunity v budúcnosti. Program sme postavili na rôznorodosti žánrov a skúmali sme návštevnosť, správanie návštevníkov, ich záujem o konkrétne podujatia a záujem o ostatné dianie v Arteske. Tiež sme si v tomto roku vyhradili čas, aby sme navštívili fungujúce nezávislé centrá a v rámci spolupráce si od nich odniesli cenné rady.

Tento rok sme spoznali dopady korony na návštevnosť, ktorá sa počas leta zvyšovala a so septembrom náhle klesla. Akoby si ľudia zvykli na život v ulite s príchodom jesene. Pre nás však okrem tohto negatíva bol rokom, ktorý nám udal smerovanie do ďalších rokov, spoznali sme návštevníkov, vieme ktoré podujatia vedú k jednorazovej zvýšenej návštevnosti a ktoré budú budovať stálu komunitu, overili sme si naše schopnosti a získali sme množstvo profesionálov pre ďalšie spolupráce.

2020 – prvý rok plánovaného (ne)fungovania

Keď sme v roku 2019 podali prvú žiadosť na FPU o dotáciu, mali jasnú predstavu o tom, čo by sa malo v roku 2020 v Arteske uskutočniť. Po osobnom pohovore na FPU sme boli presvedčení, že na dotáciu nemáme šancu (a my sme zistili, že naša predstava nie je až tak jasná) a do dnes nevieme, čím sme na FPU zaujali, že nám odsúhlasili prvú dotáciu na malé kultúrne centrum.

Všetci sme sa tešili na prvý rok učenia sa, ako veci zorganizovať a v januári sme prekvapene a neveriacky sedeli nad kalendárom, kde sme mali všetko dohodnuté a naplánované. S nadšením sme zorganizovali prvé dve Domy Plné umenia, nainštalovali prvé výstavy, urobili prvé workshopy, začali školu fotografovania a tešili sa na organizovanie prvých koncertov a predstavení, s ktorými sme mali veľmi malé skúsenosti.

A v marci prišiel zlom v podobe korony, opatrení a chaosu v bežnom živote. A my sme sa iba prizerali ako sa nám rúca naplánovaný kalendár a mení sa na škrtaciu kartu. A hodení do vody sme sa učili v rýchlosti plávať v neznámych vodách, aby sme sa naučili organizovať veci narýchlo, zvládali stres a odštartovali prvú sezónu hneď, ako nastalo uvoľnenie. A toto hodenie do vody z nás spravilo team, ktorý dnes vie, že nie je nič, čo by sme nezvládli. A našťastie sme už v tej dobe vedeli koho poprosiť o rady a aj keď dnes s úsmevom spomíname ako sme otravovali ľudí z veľkých nezávislých centier, aby sme vedeli čo a ako robiť, sme im veľmi vďační za ich ústretovosť a obrovskú pomoc.

A aké boli podujatia? Pre nás bolo všetko skvelé, prvé koncerty, prvé súčasné tanečné vystúpenia, performance a divadlá v Detve, to bol úspech. Divákov bolo málo, postupne počas leta pribúdali a my sme to vnímali, že je to v poriadku, že ľudia sa musia naučiť, že je v Detve niečo iné, niečo, pre nich nové. Možno veľká výhoda pre nás, že sme nepoznali inú návštevnosť, ako je tá koronová slabá.

Po lete nastalo zatvorenie, my sme však vedeli, že sme sa veľa naučili zvládnuť a vedeli sme, že dokážeme riešiť veci za pochodu a organizovanie podujatí už zvládneme.

2019 – rok hľadania

V roku 2019 sme nemali žiadne skúsenosti, netušili sme kam budeme smerovať a jediné, čo sme mali, bolo naše nadšenie vytvoriť v Detve niečo nové, niečo, čo tu nie je a prinesie do tohto malého mesta kúsok niečoho nového a inovatívneho. To nás motivovalo investovať vlastné financie do celej rekonštrukcie a hnal nás termín 15.apríl (Svetový deň umenia), kedy sme si naplánovali otvorenie.

Občianske združenia, ktoré sa do vzniku Domu umenia zapojili, získali dotáciu od FPU a my sme tak mohli v Arteske vytvoriť výstavy pod názvom Rok 30, kde sme dali priestor prezentácie študentom umeleckých škôl a umelcom a vytvorili sme prvú inštaláciu pri príležitosti 30 rokov od Nežnej revolúcie. V tom čase sa v Arteske objavila Janka Kuricová a na jej podnet vzniklo podujatie Dom plný umenia, ktoré sme začali organizovať a prezentovali sa v ňom literáti z rôznych kútov nielen Slovenska. K týmto podujatiam pribudli workshopy, škola fotografovania, letný tábor a filmy.

Začalo obdobie spoznávania a budovania spolupráce, hľadanie smerovania.

Vízia

Vízia centra je rozdelená na krátkodobé a dlhodobé ciele. Tie krátkodobé postupne napĺňame.

Tým dlhodobým je vybudovanie stabilného nezávislého umeleckého centra, ktoré na jednom mieste ponúka ucelené pravidelné umelecké a kultúrne aktivity zamerané na prezentáciu všetkých druhov súčasného, hlavne inovatívneho, profesionálneho umenia, umelecké vzdelávacie aktivity, praktické workshopy, budovanie spolupráce medzi umelcami, nadväzovanie funkčných networkingov, komunikáciu medzi umelcami a divákmi, zvyšovanie záujmu a povedomia o súčasnej umeleckej tvorbe a prinášanie alternatívnej formy kultúry do regiónu. Víziou je priestor s každodenným programom pre široké spektrum divákov, či už ide o vek, národnosť, záujmy alebo o kultúrnu vyhranenosť.

Zároveň by malo byť centrum kreatívnym priestorom a zázemím pre umelcov na vznik novej inovatívnej tvorby a miestom na vyjadrenie vlastných názorov a vzájomného  rešpektovania.

ďakujeme za podporu

Podujatia v Dome umenia Arteska
z verejných zdrojov podporil
a hlavným partnerom je
Fond na podporu umenia