Ponuka pre sponzorov – Festival Rok 30 <br> Offer for sponsors – Festival Year 30
- január 26, 2019

Ponuka pre sponzorov – Festival Rok 30
Offer for sponsors – Festival Year 30

Festival Rok 30 je spoločným dielom OZ Fotoklub Detva a OZ MUSA, v spolupráci s Domom umenia Arteska v Detve, ktorý chce byť každoročným podujatím.

1. Festival Rok 30 – charakteristika podujatia

Zámerom festivalu je realizovať 21 autorských výstav fotografie, výtvarného umenia, sôch, dizajnu a odevného dizajnu, na základe odborného výberu diel odbornými garantmi festivalu v období od mája do decembra 2019. Každý mesiac budú súbežne prebiehať 2 – 3 samostatné oddelené výstavy. Cieľom festivalu je prezentovať súčasnú tvorbu – študentov umeleckých škôl a neprofesionálov, ktorých tvorba nie je poznačená nutnosťou prispôsobiť sa trhu. V tomto roku bude vystavovať 17 študentov stredných a vysokých umeleckých škôl a 6 neprofesionálnych umelcov.

Festival chce poukázať aj na fakt, že nie vždy mali umelci možnosť slobodne tvoriť a museli sa prispôsobovať systému a pripomenúť tak aj dnešnej generácii doby pred revolúciou, pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Súčasťou festivalu budú aktivity samotného Domu umenia Arteska, ktoré budú prezentovať ovplyvnenú tvorbu pred „rokom 30“, interaktívne aktivity pre zapojenie diváka do festivalu a videoprezentácie.

Sprievodnými podujatiami festivalu budú víkendové fotografické a výtvarné workshopy, letná výtvarná a fotografická škola pre deti a mládež formou denného tábora, večerná škola fotografovania pre dospelých, prednášky o súčasnom slovenskom a svetovom umení a umelecké štvrtky – stretnutia laickej verejnosti s fotografmi a umelcami za účelom konzultácií svojej tvorby s odborníkmi.

2. Festival Rok 30 – propagácia

Propagácia festivalu bude prebiehať na medzinárodnej úrovni formou plagátov, letákov, pozvánok, emailových pozvánok a prostredníctvom internetových stránok a sociálnych sietí aj formou platených odkazov.

OZ Fotoklub Detva so svojou 40 ročnou históriou má dnes vybudované kontakty s fotografickými združeniami a inštitúciami na Slovensku aj vo svete. Všetky tieto kontakty budú o festivale informované formou pozvánok pre svojich členov, kde budú v pozvánke uvádzaní sponzori festivalu. OZ MUSA, ako pokračovateľ zaniknutej Detvianskej umeleckej kolónie, rovnako osloví všetky svoje kontakty formou pozvánok s uvedením sponzorov.

Plagáty o festivale so sponzormi budú umiestnené v meste Detva, v Banskobystrickom regióne, na školách zúčastnených študentov v Bratislave, Leviciach, Trnave, Nitre a v Banskej Bystrici. Počas festivalu budú umiestnené plagáty o celom festivale a mesačne budú rozmiestňované plagáty k jednotlivým výstavám a sprievodným podujatiam.

Festival je zaradený do programu Folklórnych slávností pod Poľanou 2019 a informácie o festivale budú na propagačných materiáloch k FSP 2019 a zároveň budú plagáty festivalu so sponzormi a bannery umiestnené v areáli FSP 2019.

Informácie na internete budú zverejnené na stránkach organizátorov, na spriaznených webových stránkach (Kultúrne centrum Detva, mesto Detva, Ephoto, Dom umenia Arteska …), na stránkach propagujúcich umelecké akcie (kamzaumenim.sk, kamdomesta.sk, sdetmi.com, kamsdetmi.sk, ajdnes.sk …), na sociálnych sietiach na stránkach organizátorov a spriaznených stránkach (facebook, twitter, instagram). Počas trvania festivalu bude spustená platená reklama na sociálnych sieťach.

V areáli Domu umenia Arteska budú umiestnené bannery a tabule so sponzormi festivalu.

3. Cieľová skupina a predpokladaná návštevnosť

Cieľovou skupinou sú samotní vystavujúci umelci, pre ktorých bude projekt prínosom pre ďalší rozvoj v tvorbe, skúsenosť s organizovaním vlastnej autorskej výstavy a odozva verejnosti.
Druhou skupinou je odborná verejnosť, ktorá tu nájde prehľad a aktuálne smery v súčasnom umení.
Treťou cieľovou skupinou sú umelci, pre ktorých budú výstavy inšpiráciou v tvorbe.
Štvrtou skupinou sú záujemcovia o súčasnú umeleckú tvorbu a piatou skupinou je laická verejnosť, ktorá tu nájde možnosť zoznámiť sa s moderným umením.

Vzhľadom na trvanie projektu a umiestnenie očakávame niekoľko desiatok tisíc
návštevníkov zo Slovenska a zo zahraničia.
Dôvodom je aj umiestnenie výstav v centre hlavného diania iných akcií organizovaných mestom a inými, hlavne folklórnymi združeniami v meste. V minulých obdobiach sme počas organizovania jednotlivých výstav iba počas FSP v Detve zaznamenali návštevnosť 8 000 návštevníkov na výstave počas dvoch týždňov.

4. Festival Rok 30 – možnosti sponzoringu

Uprednostňujeme formu sponzorstva poskytnutím finančného príspevku. Je možné sa dohodnúť aj na poskytnutí tovaru v prípade, že je využiteľný a potrebný pre priebeh festivalu.

5. Protihodnota za sponzoring

Protihodnota za sponzoring je závislá od výšky poskytnutého sponzorského daru. V prípade záujmu o sponzorskú spoluprácu nás kontaktujte a náš tím pre Vás pripraví individuálny plán sponzoringu a adekvátnej protihodnoty.

6. Použitie finančných prostriedkov

Finančné prostriedky budú použité na nasledovné účely:

a. preprava diel
b. poistenie diel
c. ubytovanie pre vystavujúcich počas inštalácie
d. vernisáže k výstavám
e. propagácia festivalu a jednotlivých výstav a podujatí
f. prenájom výstavných priestorov
g. služby kurátorov výstav
h. služby informátora výstav
i. rámy, podstavce a ostatné materiály k výstavám
j. prenájom techniky k výstavám
k. ostatné inštalačné materiály
l. prenájom prednáškovej miestnosti s vybavením pre workshopy a prednášky
m. prenájom fotoateliéru a výtvarného ateliéru pre workshopy a letné školy
n. stravovanie a ubytovanie pre účastníkov workshopov a letných škôl
o. honorár pre lektorov workshopov a letných škôl
p. materiál pre workshopy a letné školy

7. Hlavný organizátor:

Občianske združenie Fotoklub Detva
M.R.Štefánika 60, 962 12 Detva
IČO: 51308681
IBAN: SK66 5600 0000 0051 8433 2001

Festival z verejných zdrojov podporil:

The festival – Year 30 is a mutual project of OZ Fotoklub Detva and OZ MUSA, in cooperation with House of Arts Arteska in Detva, which wants to be an annual event.

1. Festival Year 30 – characteristic of the event

The intension of the festival is to realised 21 author´s exhibitions of photography, fine art, sculptures, design and clothing design, on the basis of professional selection by the special guarantors of the festival, from May to December 2019. There will be 2 till 3 separate exhibitions each month. The purpose of the festival is presentation of the contemporary works – students of art schools and non-professionals, whose creation is not marked by necessity of adapt to the market. This year will exhibit 17 students of secondary and higher art schools and 6 non-professional artists.

At the same time, the festival also wants to point out, that artists have not always been able to freely create – they must adapt to the system,and remind today’s generation the period before the Revolution, on the occasion of the 30th anniversary of the Gentle Revolution. As part of the festival, will progress the activities , which will present influential creation before „30’s“, interactive activities for viewer engagement and video presentations.

Accompanying events of the festival will be weekend photographic and art workshops, summer art and photographic school for children and young people in the form of a day camp, evening school for adult photography, lectures on contemporary Slovak and world art and Art Wednesdays – meeting of the lay public with photographers and artists for consultation of his work with experts.

2. Festival Year 30 – promotion

Promotion of the festival will progress internationally in the form of posters, leaflets, invitations, email invitations and through paid websites and via websites and social networks.

OZ Fotoklub Detva, with its 40-year history, has established contacts with photographic associations and institutions in Slovakia and abroad. All these contacts will be informed about the festival by means of invitations to their members, where the sponsors will be invited to the festival. OZ MUSA, as the successor of the Detvian artistic colony, will also address all his contacts by inviting sponsors.

Posters on sponsors will be held in the city of Detva, Banskobystrický region, at the schools of participating students in Bratislava, Levice, Trnava, Nitra and Banská Bystrica. During the festival, posters about whole festival will be placed and also will be posted on a monthly basis for individual exhibitions and accompanying events.

The festival Year 30 is integrated in the program of Folk Festival under Poľana 2019 and the festival information will be placed aslo on the promotional material to FFP 2019 and in the same time the posters and banners with sponsors will be placed in the premises of the FFP 2019.
The information on the Internet will be published on the website of the organizers, on the related websites (Detva Cultural Center, Detva City, Ephoto, Arteska Art House …), on the websites of art promoters (kamzaumenim.sk, kamdomesta.sk, sdetmi.com, kamsdetmi .sk, ajdnes.sk …), on social network sites, on organizers and related sites (facebook, twitter, instagram). During the festival, paid advertising will be launched on social networks.

Banners with sponsors of the festival Year 30 will be placed in the area House of Arts Arteska.

3. Target group and predicted traffic

The target group is the exhibiting artists, for whom the project will be contribute to the further development of their own creation, the experience of organizing their own exhibition and the public’s response.

The second group is an expert public, which find here an overview and current trends in contemporary art.

The third target group is the artists for whom the exhibitions will be inspired by the creation.

The fourth group are artist interested in contemporary art, and the fifth group is the lay public, who finds the opportunity to get acquainted with modern art.

Due to the duration and location of the project, we expect several tens of thousands visitors from Slovakia and from abroad. The reason is also the location of exhibitions in the center of the main event of other events organized by the city and other, mainly folklore associations, in the city. In the past, during the organizing of the individual exhibitions just during the FSP in Detve, we recorded a visit of 8,000 visitors at the exhibition for two weeks.

4. Festival Year 30 – Sponsorship opportunities

We prefer the form of sponsorship by providing a financial contribution. It is also possible to agree on the provision of goods if they are usable and necessary for the course of the festival.

5. Value of sponsorship

The exchange rate for sponsorship depends on the amount of sponsorship donated. If you are interested in sponsorship, contact us and our team will prepare for you an individual sponsorship plan and an adequate consideration.

6. Use of funds

The funds will be used for the following purposes:

a. transportation of artistic works
b. insurance of artistic works
c. accommodation for exhibitors during installation
d. exhibition openings
e. promotion of the festival and individual exhibitions and events
f. rental of exhibition spaces
g. services of curator exhibitions
h. exhibitor information services
i. frames, pedestals and other exhibition materials
j. rental of equipment for exhibitions
k. other installation materials
l. rental of a lecture room with equipment for workshops and lectures
m. rent a photo studio and a studio for workshops and summer schools
n. boarding and accommodation for participants in workshops and summer schools about. Fee for lecturers of workshops and summer schools
p. material for workshops and summer schools

7. Main organizer:

The civic association Fotoklub Detva
M.R.Štefánika 60, 962 12 Detva, Slovakia
IČO: 51308681
IBAN : SK66 5600 0000 0051 8433 2001

The festival was supported by: